Odběr vzorků

Vzorky barevných vrstev

vzorek malby

Pro stratigrafii barevných vrstev je důležité, aby vzorek obsahoval všechny dochované vrstvy, je proto vhodné volit místa krytá před účinky povětrnosti a místa obtížně přístupná, ze kterých nebyly nátěry snímány. Odebraný vzorek by měl obsahovat i část podložky. Šance, že budou zachyceny všechny vrstvy, lze zvýšit odběrem většího počtu vzorků nebo odběrem vzorků větších rozměrů. Pokud jsou vzorky malé, doporučujeme odebrat z každého místa více fragmentů, zpracujeme je najednou a vybereme část s největší vypovídající hodnotou.

Užitečné je provést v místě odběru malou sondu a do popisu odběru uvést předpokládaný sled vrstev. Zvlášť důležité je to v případě, kdy vzorek neobsahuje podklad a není zřejmé, která je vrchní a spodní strana.

Vzorky pro stanovení vlhkosti a salinity

Pro stanovení obsahu vodorozpustných solí a vlhkosti je potřeba min. 2 g vzorku (cca 1/2 čajové lžičky). Může jít o úlomek nebo drť. Vzorky ze zdiva je praktické odebrat odvrtáním, odvrtaný materiál se potom dá rozdělit podle hloubky odběru a výsledkem analýzy je nejen plošné, ale i hloubkové zmapování vlhkosti a zasolení.

Důležité je zaznamenat hloubku a výšku odběru nad terénem. Podle normy ČSN P 73 0610 „Sanace vlhkého zdiva“ mají být vzorky pro stanovení obsahu vlhkosti odebrány z hloubky 10-15 cm pod povrchem zdiva. Vzorky mají být odebrány v různých výškách (nejlépe ve svislých profilech nad sebou) a hloubkách, z vnější i vnitřní strany zdiva. Podobně se v různých výškách a hloubkách odebírají vzorky na stanovení obsahu solí, zde jsou nejdůležitější vzorky z povrchu (hloubka 0-2 cm), u kterého bývá obsah solí nejvyšší.

Schopnost různých materiálů zadržet vodu a soli se liší, pro porovnání je proto lepší odebírat vzorky ze stejného druhu materiálu, např. pouze malty ze spár. Druh materiálu je vhodné poznamenat do popisu ke každému vzorku.

Vzorkovnice

Zabalení vzorku na analýzu vlhkosti

Větší vzorky lze odebrat do zipových sáčků z polyethylenu, pro menší jsou vhodnější malé papírové obálky, obálky z alobalu nebo mikrozkumavky s víčkem (eppendorfky). Je ale nutné zabránit pohybu vzorků ve zkumavce (např. vložením útržku papírového kapesníku), aby se nerozpadly při přepravě. Pokud dojde k oddělení vrstev během odběru, je možné vzorek složit ve správném pořadí a zabalit do ústřižku alobalu, (tak aby nemohlo dojít k pohybu vrstev při přepravě), případně lze části vzorku popsat a uložit zvlášť. Samozřejmostí jsou trvanlivé popisky, které zabrání záměně vzorků. (Pozor na popisky fixou, které se mohou setřít, a samolepky, které se mohou odlepit. Pro jistotu je lepší přelepit popisky izolepou.)

Vzorky na stanovení obsahu vlhkosti je nutné parotěsně uzavřít a zpracovat co nejdříve po odběru. Vhodné jsou skleněné nádoby (sklenice od přesnídávky) nebo polyethylenové sáčky zabalené do alobalu. Samotné plastové sáčky nejsou vhodné, nezabrání vysychání vzorku.

Dokumentace odběru

  • Fotografie celku s vyznačením míst odběrů (bez přesného určení místa odběru je hodnota průzkumu minimální).
  • Ke každému vzorku je vhodné nafotit i detailní snímek (makro), ze kterého je patrná barevnost vzorku. Makrofotografie nám může pomoci pro správné zorientování vzorku, u některých vzorků nelze bez další dokumentace jednoznačně určit vrchní a spodní stranu. Fotografie může být doplněna i barevnou škálou (např. Danes-Picta BST13.).
  • Místa odběru by měla být označena štítky s čísly vzorků. Předejde se tak možným chybám při pozdějším popisu vzorků. Pro označení vzorků používáme štítky vytištěné na samolepící papír, na omítky je vhodnější štítky připevnit lepící plastelínou.
  • Rozsáhlejší odběry je zpravidla nutné také doplnit o grafické vyznačení míst odběrů v půdorysu, příp. nárysu budovy.
  • Barevná škála BST13

Předání vzorků

Vzorky je možné zaslat poštou na adresu uvedenou v kontaktech. Po domluvě je možné i osobní předání v Praze.

IMG_1166_b

Zároveň prosím zašlete (nejlépe emailem):

  • Objednávku průzkumu, která obsahuje zadání analýz, popis vzorků a identifikaci památky (viz formulář objednávky),
  • fotodokumentaci odběru – fotografie celku s vyznačením míst odběrů, detailní fotografie, půdorys stavby.


Ke stažení

Formulář objednávky
štítky na odběr vzorků 1-10
štítky na odběr vzorků 1-40