Obsah vodorozpustných solí

Cíl průzkumu

Degradace pískovce Obsah vodorozpustných solí je častou příčinou degradace kamene a stavebních materiálů. Pro určení příčiny poškození se obvykle stanovuje obsah chloridů, dusičnanů a síranů ve vodném výluhu odebraného vzorku. Stanovení se provádí i v průběhu restaurování pro kontrolu účinnosti odsolování.

Postup

Obsah aniontů vodorozpustných solí stanovujeme semikvantitativně pomocí indikačních papírků Quantofix.
  • Vzorky jsou rozmělněny ve třecí misce, zváženy a sonifikovány v demineralizované vodě při laboratorní teplotě.
  • Po dekantaci a filtraci je obsah solí v roztoku stanoven pomocí indikačních papírků.
  • Výsledky jsou přepočteny na obsah aniontů solí ve vysušeném vzorku a porovnány s klasifikací v normě ČSN P 73 0610.
  • Na základě výsledků lze navrhnout metodu odsolování, volbu materiálů pro restaurování, režim údržby atd.

Ukázky

Odkazy

norma ČSN P 73 0610

Saltwiki.net (angl., něm.) – informační portál zaměřený na poškození stavebních materiálů účinkem solí

Literatura