Metody průzkumu

Stratigrafie barevných vrstev

Nábrus vzorku malby
  • Mikroskopie příčného řezu vzorku malby ve viditelném a UV světle

SEM-EDS analýza

Analýza SEM/EDS
  • Mikrofotografie nábrusu elektronovým mikroskopem
  • Prvková analýza jednotlivých vrstev
  • Identifikace a datace pigmentů

Optická mikroskopie

optická mikroskopie
  • Identifikace pigmentů, minerálů, kovů apod.

Granulometrie malt a omítek

Sítová analýza
  • Určení distribuce velikostí částic kameniva sítovou analýzou

Stanovení obsahu solí

Salinita stavebních materiálů
  • Stanovení obsahu síranů, chloridů a dusičnanů ve stavebních materiálech

Stanovení obsahu vlhkosti

Obsah vlhkosti stavebních materiálů
  • Gravimetrické stanovení obsahu vlhkosti ve stavebních materiálech

Sondážní průzkum barevnosti

Sondážní průzkum
  • Průzkum barevnosti fasád a architektonických prvků